แผนปฏิบัติราชการสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 

1. โครงการโครงการพัฒนาเชิงระบบการจัดการงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2. โครงการประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาสมุนไพรจากภูมิปัญญาไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานในการรักษาโรคมะเร็ง พ.ศ.2565

3. โครงการควบคุมคุณภาพตำรับยาทาพระเส้น สมุนไพรแช่มือเท้า และแผ่นพอกยาดูดพิษ ที่ผลิตโดยโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

 

4. โครงการสำรวจ รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ และจัดทำตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงพืชวงศ์เข็มและพืชกระท่อม รองรับการให้บริการเทียบเคียงและตรวจสอบชนิดสมุนไพร

5. โครงการประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาสมุนไพรจากภูมิปัญญาไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานในการรักษาโรคมะเร็ง พ.ศ.2564 (ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2564)

 

5. โครงการการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติและศึกษาต้นทุนในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสาน (ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2564)

 

7. โครงการประสิทธิผลและความปลอดภัยทางคลินิกในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูด้วยการแพทย์แผนไทย (ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2564)

 

🌟 แผนการบริหารงบประมาณภายใต้แผนการปฏิบัติราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        

ปีงบประมาณ 2564

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน พ.ศ.2564

2. โครงการศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดสูงต่อระยะเวลาการหายจากอาการป่วยโรคโควิด-19: การศึกษาแบบปกปิดสองทางและมีกลุ่มควบคุม

3. โครงการประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาสมุนไพรจากภูมิปัญญาไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานในการรักษาโรคมะเร็ง พ.ศ.2564

4. โครงการการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติและศึกษาต้นทุนในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสาน

5. โครงการประสิทธิผลและความปลอดภัยทางคลินิกในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูด้วยการแพทย์แผนไทย

6. โครงการการศึกษาต้นทุนการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยการแพทย์แผนไทย

7. โครงการจัดทำตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง สมุนไพรในตำรับยา 16 ตำรับที่มีส่วนผสมของกัญชา รองรับการให้บริการเทียบเคียงและตรวจสอบสมุนไพร

8. โครงการศึกษานําร่องผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดสูงต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 ระดับความรุนแรงน้อย (ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2563)

🌟 แผนการบริหารงบประมาณภายใต้แผนการปฏิบัติราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ปีงบประมาณ 2563

1. โครงการการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยตำรับยาอภัยสาลีในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

2. โครงการการศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของตำรับยาปลูกไฟธาตุในมารดาที่ให้นมบุตร

3. โครงการประสิทธิผลของการนวดไทยเพื่อการบูรณาการร่วมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบบริการสาธารณสุข

4. โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2563

5. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน พ.ศ.2563

🌟 แผนการบริหารงบประมาณภายใต้แผนการปฏิบัติราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

ปีงบประมาณ 2562

1. โครงการวิเคราะห์ทัศนคติ ความรู้ และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ: การสำรวจระดับประเทศและการจัดทำฐานข้อมูล (ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561)

🌟 แผนปฏิบัติการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

 

ปีงบประมาณ 2561

1. โครงการวิเคราะห์ทัศนคติ ความรู้ และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ: การสำรวจระดับประเทศและการจัดทำฐานข้อมูล

🌟 แผนปฏิบัติการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

 

 

ปีงบประมาณ 2560

  1. โครงการศึกษาสังเคราะห์และลำดับความสำคัญหัวข้อการวิจัยทางสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยเพื่อจัดทำนโยบายวิจัยของประเทศ

  2. โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  3. โครงการศึกษาการใช้ยาเบญจอำมฤตย์ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย(การศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของตำรับยาเบญจอำมฤตย์ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ ระยะที่ 1b)

  4. โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาแผลเบาหวานด้วยตำรับยาเหลืองนรินทร์

  5. โครงการประสิทธิผลของตำรับยาสมุนไพร(ศิลาจารึกวัดโพธิ์) ในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน

  6. โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาไทยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติ (HIV)

🌟 แผนปฏิบัติการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

ปีงบประมาณ 2559

  1. โครงการสำรวจ รวบรวม และศึกษาสมุนไพรที่ใช้ในตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ แนวทางการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  2. โครงการความร่วมมืองานวิจัยทางคลินิกร่วมกับต่างประเทศในโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขและกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

  3. โครงการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยสู่ระดับอุตสาหกรรมระดับประเทศ และต่างประเทศ

  4. โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาเบญจทิพย์โอสถในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานและโรงพยาบาลเครือข่าย

  5. โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาสมุนไพร (ศิลาจากรึกวัดโพธิ์) ในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน

  6. โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาในการเพิ่มภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย HIV

  7. โครงการศึกษาการใช้ยาเบญจอำมฤตย์ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย

  8. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติกาาร ปีงบประมาณ 2559

  9. กรณีศึกษาการใช้กระท่อมในตำรับยาไทย : บทบาทและรูปแบบที่เหมาะสมในการบูรณาการการใช้ประโยชน์

  10. โครงการพัฒนานักวิจัยเขตสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2559

  11. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยการแพทย์แผนไทย สู่การเป็นแผนแม่บทแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

  12. โครงการเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยารักษาโรคจับโปงแห้งเข่าชนิดครีม กับยาทาไดโคลฟีแนคชนิดครีมในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และโรงพยาบาลเครือข่าย

  13. โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาแผลผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นแผลเรื้อรังด้วยตำรับยาสมุนไพร

  14. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  15. เตรียมความพร้อมสู่การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ผสมผสานประจำปี ค.ศ.2016

  16. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรฯ

  17. โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาสมุนไพร (ศิลาจากรึกวัดโพธิ์) ในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน

  18. โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาในการเพิ่มภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย HIV

  19. โครงการศึกษาการใช้ยาเบญจอำมฤตย์ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย

  20. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติกาาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

  21. โครงการเตรียมความพร้อมพิพิธภัณฑ์สมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รองรับการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พืชนานาชาติ

🌟 แผนปฏิบัติการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

ปีงบประมาณ 2558

  1. โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยารักษาโรคตับแข็งระยะที่ 2

  2. การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภยของสารสกัดตำรับยาไทย(เบญจทิพย์โอสถ)ในอาสาสมัครปกติและผู้ป่วยโรคลดความดันโลหิตสูงระยะที่ 1

  3. โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาอภัยสาลีในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ระยะที่ 1

  4. โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาวิสัมพญาใหญ่ในการรักษากรดไหลย้อน

  5. โครงการการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของพืชกระท่อมในการรักษาโรค

  6. โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของการนวดไทยแบบราชสำนักเพื่อลดอาการชาที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

  7. โครงการแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการวิจัยแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก(พ.ศ.2559 – 2568)

  8. โครงการสร้างความร่วมมือสู่การเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

  9. โครงการศึกษาประสิทธิผลของการรักษาแผลผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นแผลเรื้อรังด้วยสารสกัดตำรับยาสมุนไพร

  10. ศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาไทย(เทพรังสิต)ในการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน

  11. โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยารักษาโรคตับแข็งระยะที่ 2

  🌟 แผนปฏิบัติการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

176531
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
127
266
174984
4303
5144
176531

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017

สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

693 ถ.บำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ : (+66) 0-2224-3265

E-mail : manage.tmri@gmail.com