กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันการแพทย์แผนไทยได้จัดทำ “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย” โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อศึกษาข้อมูล สถานการณ์และแนวทางการ พัฒนางานด้านการแพทย์ดั้งเดิมที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ ซูดาน เปรียบเทียบกับประเทศไทยรวมทั้งร่างแบบอาคารของสถาบันวิจัยฯจากผลการ ศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนางานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยนั้น เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ สำคัญที่เป็นผลทำให้ การพัฒนางานการแพทย์แผนไทยมีความล่าช้า ได้แก่ 

       1) การขาดองค์ความรู้อันเป็นผลจากการวิจัยที่ครอบคลุมในทุกด้านขององค์ความรู้ทางการแพทย์ แผนไทย 
       2) ขาดองค์กรหลักด้านการวิจัยทางการแพทย์แผนไทยอย่างครบวงจร
       3) ขาดหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับตำรับ ตำราการแพทย์แผนไทย
       4) ขาดศูนย์กลางของประเทศที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมผลงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยสมุนไพร
       5) ขาดสถานบริการด้านการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรที่จะรองรับการวิจัยด้านคลินิก
       6) ขาดหน่วยงานในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยให้แก่หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

          ส่วนร่างการออกแบบอาคาร จากผลการศึกษาได้ร่างแบบอาคารเป็นภาพสามมิติที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย โดยใช้พื้นที่ในการก่อสร้างประมาณ ๕-๑๐ ไร่ และสถานที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งโดยมีเหตุผลเนื่องจากเป็นหน่วยงานใหม่ที่ต้องได้รับการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการจากส่วนกลางเพื่อให้การพัฒนาการวิจัยทางคลินิกได้มาตรฐานและง่ายต่อการบริหารจัดการในระยะแรก

 

TMRIdevelop

 

           ผลการศึกษาดังกล่าว ได้เสนอต่อผู้บริหารและได้สานต่อโครงการอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ สถาบันการแพทย์แผนไทยจึงได้มีแนวคิดการจัดตั้ง “สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ปี ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการวิจัยทางคลินิก (วิจัยในคน) ด้านการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร และได้รับการสนับสนุนทั้งนโยบายและงบประมาณผลักดันโครงการนี้จนสำเร็จ ในสมัยของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิชาญ มีนชัยนันท์) และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์จักรธรรม  ธรรมศักดิ์)  แต่ด้วยมีข้อจำกัดในด้านสถานที่ในการจัดตั้ง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เสนอให้โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับสถาบันพระบรมราชชนก และให้ใช้อาคารหมายเลข ๓ ที่ตั้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เดิม(ยศเส) แขวงคลองมหานาค  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  เป็นที่ตั้งหน่วยงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์)  ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน)  เพื่อการออกแบบและปรับปรุงอาคาร

          ต่อมาในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นายแพทย์ลือชา  วนรัตน์  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ได้มีคำสั่งให้จัดตั้ง “สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ปี ๒๕๕๐” และราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความเห็นควรใช้ชื่อสถาบันว่า “สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย” (Traditional Thai Medicine Research Institute) และเปิดดำเนินการตั้งแต่ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นต้นมา

170761
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
139
165
1222
168188
3677
3933
170761

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017

สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

693 ถ.บำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ : (+66) 0-2224-3265

E-mail : manage.tmri@gmail.com