คอรส ความรเกยวกบงานวจย สำหรบภาคเครอขายนกวจย ดานการแพทยแผนไทยฯ 10

 

         สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง "การออกแบบงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก" (Research Design for Thai Traditional and Alternative Medicine)

        มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง การออกแบบงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด้วยมาตรฐานเดียวกับงานวิจัยของแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อพัฒนางานวิจัยให้สามารถใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่งเสริม รักษา ป้องกันและฟื้นฟูอาการโรคต่างๆด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย 10 บทเรียน ได้แก่

          ❥ การวิจัย การประเมินโครงการ และการพัฒนาคุณภาพ

          ❥ การทบทวนวรรณกรรม

          ❥ การศึกษาเชิงคุณภาพ

          ❥ การศึกษาเชิงสังเกต

          ❥ การกำหนดตัวแปรสำหรับการวิจัย

          ❥ การวัดผลลัพธ์

          ❥ การวิเคราะห์ข้อมูติทุติยภูมิ

          ❥ การศึกษาเชิงทดลอง

          ❥ การประเมินผลโครงการและ การพัฒนาคุณภาพ

          ❥ จริยธรรมการวิจัย

        ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ในวันที่ 2 เมษายน 64 และเริ่มเรียนได้ในวันที่ 3 เมษายน 64 (สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 64) ในเว็บไซต์ https://mooc.chula.ac.th/courses/221 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

 

036116
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
267
125
392
34897
2387
3651
36116

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017

สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

693 ถ.บำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ : (+66) 0-2224-3265

E-mail : manage.tmri@gmail.com