สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย
รับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

*************************************************************************************************

รับสมัคร แพทย์แผนไทยประยุกต์หรือแพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เพื่อปฏิบัติงานที่สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย (นอกเวลาราชการ)
ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

  เอกสารการรับสมัคร

         ๑. ตำแหน่งแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์
              - สำเนาใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์                จำนวน       ๑     ฉบับ
              - สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                                      จำนวน       ๑     ฉบับ
              - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                                      จำนวน       ๑     ฉบับ
              - สำเนาใบประกาศผ่านการอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์แผนไทย (ถ้ามี)                                จำนวน       ๑     ฉบับ
              - รูปถ่าย  ๑ นิ้ว                                                                                                                               จำนวน       ๑     ฉบับ
              - ประสบการณ์ในการทำงาน                                                                                                          
              - สถานที่ทำงานปัจจุบัน

         ๒. ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
              - สำเนาใบประกาศนียบัตรด้านการนวดไทย หลักสูตร  ๓๓๐ ชั่วโมงขึ้นไป และผ่านการรับรอง              จำนวน       ๑     ฉบับ
                จากกระทรวงสาธารณสุข                                                                                                             
              - สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                                      จำนวน       ๑     ฉบับ
              - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                                      จำนวน       ๑     ฉบับ
              - สำเนาใบประกาศผ่านการอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์แผนไทย (ถ้ามี)                                จำนวน       ๑     ฉบับ
              - รูปถ่าย  ๑ นิ้ว                                                                                                                               จำนวน       ๑     ฉบับ
              - ประสบการณ์ในการทำงาน                                                                                                          
              - สถานที่ทำงานปัจจุบัน

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย โทร ๐-๒๒๒๔-๓๒๖๒-๕