วิสัยทัศน์ (Vision)

 

เป็นองค์กรหลักด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย 

  


 

พันธกิจ (Mission)

 

1. วิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ทางคลินิก และพรีคลินิก ด้านการแพทย์แผนไทย

2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยโดยมีระบบสารสนเทศที่มีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์เชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และการบริการผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. สร้างความร่วมมือในการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งในและต่างประเทศ

4. รวบรวมและจัดทำตัวอย่างมาตรฐานสมุนไพรที่ใช้ในตำรับยาแผนไทย รวมทั้งสมุนไพรหายาก ใกล้สูญพันธุ์และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง

5. บริการตรวจสอบชนิดและเทียบเคียงตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้ในตำรับยาแผนไทย

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 


 

แผนยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วิจัยพัฒนาระบบและกลไกการจัดการงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยพัฒนานักวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยด้านแพทย์แผนไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยพัฒนางานวิจัยให้เกิดศักยภาพเพื่อการนำแพทย์แผนไทยไปใช้ประโยชน์ในระบบบริการสุขภาพ

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com